سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت

ElectionsMeter Sitemap & Bookmarks

أندورا
Jaume Bartumeu en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Jaume Bartumeu està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Centre Demòcrata Andorrà en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Centre Demòcrata Andorrà està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Albert Pintat en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Albert Pintat està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Nemesi Marquès i Oste en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Nemesi Marquès i Oste està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Partit Liberal d'Andorra en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Partit Liberal d'Andorra està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Partit Socialdemòcrata en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Partit Socialdemòcrata està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Joan Gabriel i Estany en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Joan Gabriel i Estany està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Segle 21 en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Segle 21 està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Verds d'Andorra en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Verds d'Andorra està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Renovació Democràtica en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Renovació Democràtica està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Marc Forné i Molné en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Marc Forné i Molné està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Ricard de Haro en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Ricard de Haro està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Joan-Enric Vives i Sicília en l'enquesta - l'opinió pública en línia , ولي العهد

Joan-Enric Vives i Sicília està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Parts d'Andorra en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Parts d'Andorra està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Julian Vila Coma en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Julian Vila Coma està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Antoni Martí Petit en l'enquesta - l'opinió pública en línia , رئيس الوزراء

Antoni Martí Petit està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Josep Maria Mauri en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Josep Maria Mauri està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Popularitat d'Andorra en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Popularitat d'Andorra està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Situació política a Andorra en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Situació política a Andorra està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Unió Laurediana en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Unió Laurediana està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!

Demòcrates per Andorra en l'enquesta - l'opinió pública en línia

Demòcrates per Andorra està llest per la seva opinió, el suport i vot. Votació en línia!


الوثائق : 1 - 21 من نهاية 21 | << | السابق | التالي | >> |

 
load menu