سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت

تعليقات على سياسة


line
Plamen Oresharskinegative - Аз съм против Plamen Oresharski! Не съм съгласен с политическите му възгледи. Аз искам той да си отиде от политиката! في استطلاع الراي Plamen Oresharski, الرد
Plamen Oresharskipositive - От моя гледна точка, Plamen Oresharski е един много добър политик. Аз подкрепям! في استطلاع الراي Plamen Oresharski, الرد
National Front for Salvationnikiniki - I am again the НФСБ this is not right choice في استطلاع الراي National Front for Salvation, الرد
Party of Bulgarian Social Democratsnegative - Аз съм категорично против. Български социалдемократи е доста лош избор. في استطلاع الراي Party of Bulgarian Social Democrats, الرد
Party of Bulgarian Social Democratspositive - Аз подкрепям Български социалдемократи ! От моя гледна точка, е много добра и надеждна политическа партия. في استطلاع الراي Party of Bulgarian Social Democrats, الرد
National Front for Salvationnegative - Аз съм категорично против. НФСБ е доста лош избор. في استطلاع الراي National Front for Salvation, الرد
National Front for Salvationpositive - Аз подкрепям НФСБ ! От моя гледна точка, е много добра и надеждна политическа партия. في استطلاع الراي National Front for Salvation, الرد
The Greens (Bulgaria)negative - Аз съм категорично против. Зелените е доста лош избор. في استطلاع الراي The Greens (Bulgaria), الرد
The Greens (Bulgaria)positive - Аз подкрепям Зелените ! От моя гледна точка, е много добра и надеждна политическа партия. في استطلاع الراي The Greens (Bulgaria), الرد
Bulgarian National Movementnegative - Аз съм категорично против. ВМРО е доста лош избор. في استطلاع الراي Bulgarian National Movement, الرد
Bulgarian National Movementpositive - Аз подкрепям ВМРО ! От моя гледна точка, е много добра и надеждна политическа партия. في استطلاع الراي Bulgarian National Movement, الرد
Ivailo Kalfinnegative - Аз съм против Ивайло Калфин ! Не съм съгласен с политическите му възгледи. Аз искам той да си отиде от политиката! في استطلاع الراي Ivailo Kalfin, الرد
Ivailo Kalfinpositive - От моя гледна точка, Ивайло Калфин е един много добър политик. Аз подкрепям! في استطلاع الراي Ivailo Kalfin, الرد
Meglena Kunevanegative - Аз съм против Меглена Кунева ! Не съм съгласен с политическите му възгледи. Аз искам той да си отиде от политиката! في استطلاع الراي Meglena Kuneva, الرد
Meglena Kunevapositive - От моя гледна точка, Меглена Кунева е един много добър политик. Аз подкрепям! في استطلاع الراي Meglena Kuneva, الرد
Margarita Popovanegative - Аз съм против Маргарита Попова ! Не съм съгласен с политическите му възгледи. Аз искам той да си отиде от политиката! في استطلاع الراي Margarita Popova, الرد
Margarita Popovapositive - От моя гледна точка, Маргарита Попова е един много добър политик. Аз подкрепям! في استطلاع الراي Margarita Popova, الرد
Kristalina Georgievanegative - Аз съм против Кристалина Георгиева ! Не съм съгласен с политическите му възгледи. Аз искам той да си отиде от политиката! في استطلاع الراي Kristalina Georgieva, الرد
Kristalina Georgievapositive - От моя гледна точка, Кристалина Георгиева е един много добър политик. Аз подкрепям! في استطلاع الراي Kristalina Georgieva, الرد
Rosen Plevnelievnegative - Аз съм против Росен Плевнелиев ! Не съм съгласен с политическите му възгледи. Аз искам той да си отиде от политиката! في استطلاع الراي Rosen Plevneliev, الرد
 
load menu